Үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулалтын урилга