card

Хөтөлбөр

story-image

       Singapore School of Mongolia нь Монгол улсын ерөнхий боловсролын цөм хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлэхийн дээр Сингапур улсын ерөнхий боловсролын болоод мэргэжлийн боловсролын түвшинд хэрэгждэг зарим хөтөлбөрийг франчайз эрхтэйгээр хэрэгжүүлэх юм. Манай сурагчид үндэсний цөм хөтөлбөр, франчайз эрхтэй англи хэл, математик, арт дизайн, хөгжим, робот зэрэг хөтөлбөрөөр хөгжүүлэх сургалтад хамрагдана. Суурь боловсролын түвшинд мөн дээрхээс гадна STEAM бүлгийн хөтөлбөрийн 3 хүртлэх модулийг сонгож гүнзгийрүүлэн судлах юм.

 

Сургалтын хөтөлбөр

Science (pending)

Technology

Engineering 

Art (Partner agreement )

 Mathematics (Franchise)

 

 

Institute of Delolepment, Science, Engineering and Technology (Mindset College) 

Creative industry

Rapid building Solutions 

Engineering

Art, design

Bio engineering

Robotics